About
SHINKENDO
Leitung und Chef-Instruktor von Shinkendo-Schweiz SSF:
Josef Sturm Sensei
J.Sturm Sensei ist direkter Schüler von Kaiso T.Obata seit 1997

Graduierungen von J.Sturm Sensei

SHINKENDO /
HANSHI
TOYAMA-RYU /
4.Dan
AIKIJUTSU /
RENSHIStellvertretende Leitung von Shinkendo-Schweiz SSF:
Rolf Bertschinger Sensei


Home
About us
Contact
Shinkendo-Training
Gallery
Dojo-Locator
Toyama-Ryu
Activities
Shinkendo-History